Lidmaatschap

Het lidmaatschap

Vanaf 16 jaar kan men lid worden van de vereniging. De contributie bedraagt € 65,00 per persoon per jaar. Contributiebetaling geschiedt één keer per jaar door automatische afschrijving van uw bank- of girorekening.

Een andere betalingsregeling is alleen mogelijk in overleg met de penningmeester van de LVG. Het rekeningnummer van de vereniging is: NL55RABO0117300098 bij de Rabobank te Groenlo, t.n.v. “Lopersvereniging Groenlo”.

Lidmaatschap A.U.

Een A.U.- wedstrijdlicentie kan aangevraagd worden bij het secretariaat van de vereniging (de extra kosten hiervoor bedraagt € 21,95). De bondsafdracht aan de A.U. is opgenomen in de contributie. Een contributieherziening kan alleen plaats vinden na een besluit van de leden tijdens de algemene ledenvergadering.

Verzekering

De A.U. heeft ten behoeve van de vereniging een  aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Aan- en afmelden

Het aan- en afmelden dient ten allen tijde schriftelijk te geschieden bij het secretariaat.

Als u overweegt om lid te worden van onze vereniging, is het mogelijk om een drietal trainingen gratis te bezoeken. U heeft dan een indruk van wat u kunt verwachten. Heeft u definitief besloten lid te worden van onze vereniging dan kunt u zich aanmelden. Nadere informatie is verkrijgbaar bij een van de bestuursleden.

Afmelden dient te geschieden vóór 15 november van het lopende jaar!

Bij afmelding in het lopende jaar wordt de contributie niet gerestitueerd.