Algemene ledenvergadering Lopersvereniging Groenlo

Uitnodiging Algemene ledenvergadering Lopersvereniging Groenlo

Woensdag 29 maart 2017 om 20.00 uur
Locatie: De Blanckenborg, Oude Winterswijkseweg 45a te Groenlo

Agenda:

1. Welkom
2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 8-4-2015
3. Mededelingen secretariaat
4. Behandeling en vaststelling van de financiële jaarstukken 2016 en begroting 2017
5. Kascommissie: Elly Klein Holkenborg (is aftredend) en Sander Rosendahl (1e jaar),
Emiel Koster is reservelid.
6. Mededelingen: Activiteitencommissie
Technische commissie
evt. overige
7. Bestuursaangelegenheden
 bestuurswisseling /voorstellen nieuwe bestuursleden
 aftreedschema
 decharge bestuur
8. Huldiging jubilarissen
9. Rondvraag
10. Sluiting

Hoofdsponsor Lopersvereniging Groenlo